Svenska knäprotesregistret
Året var 1975. Svensk Ortopedisk Förening startade Svenska knäprotesregistret för att samla, analysera och rapportera information om knäproteser och knäprotesoperationer. Sedan dess har registret hjälpt ortopeder i hela Sverige när de ska operera in knäproteser.

38 år senare startar Svenska knäprotesregistret Gångbar. Här finns allt du behöver veta inför och efter din knäprotesoperation. 

 

Så bidrar du till en bättre vård

När du låter uppgifterna om din behandling vara med i Svenska knäprotesregistret är du med och utvecklar vården kring knäprotesoperationer. Ju fler som deltar desto statistiskt säkrare blir resultaten som sedan används i vårt förbättringsarbete.


Bättre kvalitet

I kvalitetsregistret samlas uppgifter om behandlingar och resultat för knäprotesopererade i hela landet. Uppgifterna används sedan för att jämföra vården mellan olika sjukhus/regioner och bidrar till ny kunskap om de bästa behandlingsalternativen och operationsteknikerna. Jämförelser och samkörning sker också mot andra nationella kvalitetsregister och nationella vårddatabaser, allt efter etiskt godkännande.


Din sekretess

Naturligtvis omfattas dina uppgifter i kvalitetsregistren av sekretessbestämmelser och behandlas som dina journaluppgifter. Det går alltså inte att identifiera enskilda personer när resultaten presenteras – din identitet förblir hemlig.


Dina rättigheter som patient

Som patient har du rätt att få veta vilka kategorier av mottagare som dina uppgifter kan komma att lämnas ut till, för forskningsändamål till exempel. Du har också rätt att få veta om dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller dig själv.

Självklart kan du få dina uppgifter borttagna ur registret eller tacka nej till att bli registrerad.

Du har rätt att ansöka om utlämnande av din information i kvalitetsregister enligt personuppgiftslagen § 26. Du kan göra det genom att vända dig direkt till den ansvarige för kvalitetsregistret eller den personuppgiftsansvarige: Personuppgiftsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Du måste då ange registrets namn och den vårdenhet som informationen insamlats hos. Din ansökan ska vara egenhändigt undertecknad. Du har också rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade. I broschyren "Hur Dina personuppgifter behandlas i Region Skåne" kan du hitta allmän information. Ladda ner broschyren här.