Svenska Ledprotesregistret

Registrering i Svenska Ledprotesregistret

I Svenska Ledprotesregistret registreras uppgifter om patienter och deras höftprotesoperationer, knäprotesoperationer samt knäosteotomier. Knäosteotomier är operationer som görs för att avlasta en skadad ledyta i knäleden eller för att korrigera en felställning. Huvudsyftet med registret är att utveckla kvaliteten på dessa höft- och knäoperationer. Registret och dess föregångare har bidragit till att vårdens kvalitet har höjts och arbetet går vidare med ytterligare kvalitetsförbättringar. 

I Ledprotesregistret registreras patienters personnummer, diagnoser, annan information om deras medicinska tillstånd samt information om operationen. Data samlas in av vårdpersonalen och genom enkäter till patienterna. Dessutom kommer viss data från patientjournaler, folkbokföringen och Svenska Frakturregistret. Vissa uppgifter om patienter i Ledprotesregistret går också till Svenska Frakturregistret. Det gäller patienter som fått höftprotes efter en fraktur. 

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har ett övergripande juridiskt ansvar för personuppgifterna i Ledprotesregistret. Regionstyrelsen är det som kallas centralt personuppgiftsansvarig. De kliniker som för in uppgifter i Ledprotesregistret har ett lokalt juridiskt ansvar för insamlingen av data. 


Kontaktuppgifter
När uppgifter om dig finns med i ett kvalitetsregister har du vissa rättigheter. Läs mer om dem nedan. Vill du komma i kontakt med Ledprotesregistret angående dina rättigheter, använd dessa kontaktuppgifter: Ledprotesregistret, Registercentrum Västra Götaland, 413 45 Göteborg, 010-441 29 31 eller slr@registercentrum.se 

Du kan också vända dig till ett dataskyddsombud med frågor som rör uppgifter om dig i kvalitetsregister. Dataskyddsombuden övervakar efterlevnaden av lagar som rör behandling av personuppgifter. För att kontakta dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen maila till koncernkontoret.dso@vgregion.se. 


Du bidrar till bättre vård
Genom att vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Det är frivilligt att vara med och det påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika vårdenheter och vårdgivare runt om i landet. Resultaten kan användas för förbättringsarbete och forskning. Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om vad som är bäst behandling och ju fler patienter som finns med desto säkrare blir resultaten. 


Stöd i lagen
Alla som behandlar personuppgifter måste ha stöd i lagen för detta. Hanteringen av personuppgifter i kvalitetsregister regleras av dataskyddsförordningen, GDPR, och kapitel sju i patientdatalagen, PDL. Det är tillåtet att registrera data i kvalitetsregister eftersom uppgifterna är av allmänt intresse för samhället och viktiga inom sjukvården. Den personal som hanterar personuppgifter i kvalitetsregister omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt. 


Så används uppgifter om dig
Uppgifterna om dig i kvalitetsregister får bara användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda dem för något av dessa tre ändamål. Om uppgifter får lämnas ut kan det ske elektroniskt. 


Sekretess
Uppgifterna om dig i kvalitetsregister skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från kvalitetsregister om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgifterna lämnas ut. 


Säkerhet
Uppgifterna om dig i kvalitetsregister skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem. Bara den som har behov av uppgifterna för att utföra sitt arbete får ha tillgång till dem. Det kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, så kallad logguppföljning. Uppgifterna skyddas genom kryptering. Inloggning i registret för att ta del av uppgifter sker på ett säkert sätt. 


Åtkomst
Behörig personal på den vårdenhet som har matat in uppgifterna i kvalitetsregistret har åtkomst till just dessa uppgifter. Ingen annan vårdgivare kommer åt uppgifterna. Behörig personal som arbetar på kvalitetsregistret har åtkomst till alla uppgifter i registret. 


Lagringstid och gallring
Uppgifter om dig tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. 


Dina rättigheter 

  • Du har rätt att slippa att uppgifter om dig registreras i kvalitetsregistret. 
  • Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur kvalitetsregistret. 
  • Du har rätt att få veta om uppgifter om dig finns i kvalitetsregistret och i så fall få en kopia av dem kostnadsfritt, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att få personuppgifterna i elektronisk form. 
  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade. 
  • Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av uppgifter om dig begränsas. Detta gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att kvalitetsregistret inte får göra något med uppgifterna om dig mer än att fortsätta lagra dem. 
  • Du har rätt att få information om vilka vårdenheter som haft åtkomst till uppgifter om dig och när, så kallat loggutdrag. 
  • Du har rätt till skadestånd om uppgifterna om dig hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen. 
  • Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på detta område.